برای ارتباط با ما و ارائه نقطه نظرات و مشارکت در فعالیت های عام المنفعه مطابق با وظایف و مسولیت های سازمان های مردم نهاد  می توانید با شماره تلفن  07733322051 داخلی 6451 تماس گرفته و با کارشناسان برنامه ریزی این اداره کل در خصوص موضوعات مورد علاقه و همکاری های فی ما بین  مشاوره نمایید