پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۳
نقشه سایت صفحه نخست

 
 
 
 

 خدمات دریایی قابل ارائه به کشتیها 

 
 
 

 پرسش های متداول 

 
آیا تمام شناورهای ورودی به بندر بوشهر باید ثبت بوکینگ گردند؟
شرکتهای کشتیرانی چگونه می توانند انتقادات و پیشنهادات خود را در رابطه با اداره امور دریایی مطرح کنند؟
فرآیند درخواست سوخت تا مرحله دریافت آن برای شناورهای ایرانی چگونه است؟
خدمات آبرسانی به شناورها در بندر بوشهر چگونه صورت می گیرد؟
مراحل ورود و پهلوگیری شناور به بندر بوشهر چگونه است؟
مراحل خروج شناور از بندر بوشهر چگونه است؟


 
 
 

 فرم های خدمات دریایی 

[ Powered By RADCOM ]