پنج شنبه ۸ تیر ۱۳۹۶

مسئولین بندر بوشهر

محمد مهدی بنچاری مدیرکل

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666101
 • : 077-33330072
 • :

ایرج صفری معاون طرح و توسعه

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666201
 • : 7011
 • : 077-33328683
 • :

محمد شکیبی نسب معاون دریایی و بندری

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666501
 • : 6401
 • : 077-33366400
 • :

مسعود قاسمیان معاون فنی و نگهداری

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666701
 • : 6701
 • : 077-33366500
 • :

سیدمحمدرضا فرهی معاون اداری و مالی

 • : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
 • : 077-31666301
 • : 8063
 • : 077-33328683
 • :