چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

میز خدمت

- صدور تائیدیه بهره برداری از تجهیزات رادیویی در ایستگاه های ساحلی(غیر وابسته)

- صدور پروانه فعالیت به مراکز آموزشی دریانوردی

- آموزش، آزمون و صدور اسناد دریانوردی

- صدور پروانه فعالیت برگزاری دوره های آموزشی در حیطه استانداردهای آموزشی بندری

- ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی

- ثبت شناورها

- ثبت عملیات و صدور مجوزهای ورود / خروج شناورها

- هماهنگی ارگانهای دریایی کشور و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی ارگانهای دریایی

- صدور مجوز جهت شرکت های کارگزاری ترابری دریایی

- مدیریت تخلیه و بارگیری کالا و کانتینر

- ارائه پارامترهای دینامیک دریا ، آنالیز و شبیه سازی (PMO Dynamics)

اندازه گیری مشخصه های دریایی و ارائه به ارگان ها، دانشگاه­ها، مراکز تحقیقاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی کشور

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در راستای توسعه پایدار سواحل

صدور مجوز و نظارت بر ساخت و بهره برداری از سازه های ساحلی - دریایی

تهیه، تدوین و بروزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل در حوزه مهندسی سواحل و بنادر (ICOPMAS)

صدور مجوز جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی