چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

فرم نظرسنجی از مشتریان اداره مهندسی سواحل و بنادر

پارامترهای نظرسنجی
کدام بخش از روند اخذ مجوز را زاید و دست و پاگیر می دانید؟ به چه علت ؟
آیا موکول نمودن اخذ مجوز سازمان بنادر را به مجوزهای سایر ارگانها لازم میدانید؟به چه علت؟
امتیاز سنجش رضایت مشتریان : CSM = 100* مجموع امتیازات قابل قبول / جمع امتیازات داده
خلاصه نظرات مشتری: