شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

جزوه های تطبیقی آزمون های دریانوردی

تقویم برگزاری آزمونهای دریانوردی در شهرستانهای استان

[ ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ]
[ ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ]
[ ۱۹ تیر ۱۳۹۶ ]
[ ۷ خرداد ۱۳۹۶ ]
[ ۷ خرداد ۱۳۹۶ ]
[ ۴ مرداد ۱۳۹۵ ]
[ ۴ مرداد ۱۳۹۵ ]
[ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ]

نتایج آزمون های دریانوردی

 

 

کاربر موتورهای دریایی

فرمانده چوبیGT<500

فرمانده فلزیGT<500

ناخدای صیادی کمتر از 12 متر

ناخدای صیادی کمتر از 24 متر

کمک ناخدای صیادی کمتر از 24 متر

 

 افسر دوم چوبی GT<500

افسر دوم فلزی GT<500

مهندس سوم KW<3000

مهندس دوم KW<3000

سرمهندس KW<3000

برای دریافت نتایج آزمون خود لطفا شماره ملی و کد امنیتی موجود در صفحه ذیل را وارد نمائید

لطفا کد پیگیری را وارد نمایید