دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

تماس با ما

تماس با ما
رئیس اداره امتحانات (ایرج صفری)
07731666020
قسمت پذیرش و آزمون(محمدرضا شاکری و حسین اردشیری)
07731666019
قسمت نظارت بر موسسات آموزشی(رضوان نعمتی زاده)
07731666021
فاکس اداره امتحانات
07731666030

قسمت امتحانات و نظارت(دریس)

07731666032